E-DEVLET' TEN K?ML?K MÜRACAATI KILAVUZU (YEN?LEME)

(Klavuzu sonuna kadar dikkatle okuduktan sonra i?leme ba?lay?n?z)
 

S?nav sonucu ba??r?l? olanlar sertifikas? c?kd?ktan sonra Edevlet uzerinden ("Özel Güvenlik Kimlik Kart? Ba?vurular?") k?sm?ndan kimlik muracaat? yapabilir.

Ba?vurunuzu telefon veya bilgisayar uzerinden yapabilirsiniz

MÜRACAATTAN ÖNCE K?ML?K KARTI ÜCRET?N?N YATIRILMASI GEREKL?D?R


Kimlik Kart ücreti (2023 y?l? için 140 TL)

Ücret  Türk Polis Te?kilat?n? Güçlendirme Vakf? ad?na Türkiye Halk Bankas?na Gi?eden “ÖZEL GÜVENL?K K?ML?K KARTI TAHS?LATI” ödemelerinden yatabilir.

ATM den ise:(Sadece Halkbank ATM sinden oluyor) S?ras?yla: G?R??, FATURA VE ÖDEMELER, E??T?M VE SINAV ÖDEMELER?, POL?S AKADEM?S? ÖDEMELER?,ÖZELGUV.K?MLK KART-POL.TES- menülerini seçip TC NO YAZIP ONAYLAYIN 


?MZA YÜKLENMES?:

(çok önemlidir düzgün yap?lmad???nda müracaat?n?z olumsuz sonuçlan?r)

sistem imzan?z?n foto?raf?n? isteyecek.  Ba?vuruya ba?lamadan önce ;                                                                                                                             ?mzan?z? siyah tükenmez kalem ile bir ka??da at?n?z. Cep telefonunuzdan fotgraf?n? cekerek galerinizde haz?r tutunuz. imzan?n etraf?nda büyük bo?luklar varsa k?rparak sadece imzan?n oldu?u alan?n kalmas?n? sa?lay?n. Zemin rengi beyaz olmal?  

Ba?vurunuzu sistemin istedi?i bilgileri girerek ilerleyin ve tamamlay?n. 


BA?VURU SIRASINDA ALAB?LECE??N?Z HATALAR

Sistem diploman?z? veya parmak izinizi göremeyebilir. Bu hatalar veya herhangi ba?ka bir hata al?yorsan?z ve ba?vuruyu tamamlayam?yorsan?z emniyete bizzat ba?vurman?z  gerekiyor. Bunu için kursumuzdan sertifikan?z? teslim al?p internet üzerinden randuvu al?nacak. Randevu ald???n?z tarih ve saatde evraklar? ?i?li ilçe emniyet müdürlü?üne götürüp teslim ediyoruz. E devletten i?lemini yapamayanlar buraya t?klayarak ne yapacaklar?n? ö?renebilirler

E-DEVLET' TEN K?ML?K MÜRACAATI KILAVUZU (YEN?LEME)